Daftar Juara Pekan Olah Raga Universitas Almuslim 2015

NO

CABOR

JUARA

NAMA PEMENANG

LEMBAGA

1.

Bola Kaki

Ke-1

 

BEM Teknik

Ke-2

 

HMJ Peternakan

Ke-3

 

Teknik Informatika

2.

Volley Putra

Ke-1

 

BEM PERTANIAN

Ke-2

 

BEM FISIP

Ke-3

 

BEM EKONOMI

3.

Volley Putri

Ke-1

 

BEM EKONOMI

Ke-2

 

BEM PERTANIAN

Ke-3

 

UKM KSR PMI

4.

Tenis Meja

Ke-1

SAYED MUNANDAR

BEM FISIP

Ke-2

SAFWANDI

KAMPUS B

Ke-3

IKHWAN

HMJ BIOLOGI

5.

Catur

Ke-1

SULTAN M.ROZI

HMJ BAHASA INDONESIA

Ke-2

DIRGA DARMA

UKM KSR PMI

Ke-3

EDI SAPUTRA

BEM EKONOMI

6.

Badminton Putra

Ke-1

MUHAMMAD

BEM FISIP

Ke-2

ACHMAD RIZAL

UKM PH LH ALASKA

Ke-3

TAUFIK HIDAYAT

UKM KSR PMI

7.

Badminton Putri

Ke-1

RACHEL

BEM EKONOMI

Ke-2

ULYA MULYANI

HMJ PEND. EKONOMI

Ke-3

HERLISA FITRI

HMJ BAHASA INDONESIA

8.

Lari 100 M Putra

Ke-1

SYIBRAL

HMJ TI

Ke-2

MAIZA KHAIDAR

BEM FIKOM

Ke-3

ROBBI SUGARA

HMJ BAHASA INDONESIA

9.

Lari 100 M Putri

Ke-1

ELHAMIYAH

UKM SILAT

Ke-2

MEGAWATI

HMJ PGSD

Ke-3

LIDIA

HMJ BAHASA INGGRIS

10

Lari 1000 M Putra

Ke-1

ZULFAN

UKM PA LH ALASKA

Ke-2

SYAHRUDI

BEM FIKOM

Ke-3

YUHAR HENDRA

HMJ TI

11.

Lari 1000 M Putri

Ke-1

NURJANNAH

UKM SORINJI KEMPO

Ke-2

ELHAMIYAH

BEM PERTANIAN

Ke-3

MUHARNI

UKM PA LH ALASKA

 

(al-lpm-sa-panitia pomal)